En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Vedtægter
Vedtægter for foreningen ”En Bedre Fjordforbindelse”


§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er "En Bedre Fjordforbindelse"
Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse.


§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens hovedformål er at arbejde for at få etableret en ny fast forbindelse over/under Roskilde Fjord til aflastning af den eksisterende forbindelse over Kronprins Frederiks Bro.
Stk. 2. Indtil hovedformålet er opnået, skal der sideordnet arbejdes på at forbedre trafikafviklingen igennem Frederikssund samt etablering af en højklasset vej til Frederikssund fra København.
Stk. 3. Foreningen er tværpolitisk og ikke tilknyttet noget bestemt politisk parti.


§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 18 år, som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen eller ved underskrift på en tegningsliste eller indmeldelsesblanket. Stemmeberettiget medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for regnskabsåret.
Stk. 3. Medlemmer med stemmeret betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår og skal betales senest ved indgangen til generalforsamlingen.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af regnskabsåret.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nægte optagelse af eller udelukke medlemmer, der modarbejder foreningens formål. Medlemmer, der udelukkes, har ret til at få afgørelsen indanket for generalforsamlingen.


§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail til medlemmerne eller ved annoncering i lokale aviser.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk.6. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager.
Stk. 9. Ved valg af formand, bestyrelse og revisorer, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelse og revisorer anvendes prioriteringsmetoden. Ved formandsvalg anvendes reglen om absolut flertal.
Stk. 10. Som formand kan kun vælges en person, der er bosiddende i Ny Frederikssund Kommune.
Stk.11. Formandsvalg gælder for 1 år. Bestyrelses- og revisorvalg gælder for 2 år ad gangen.
Stk.12. Ved den stiftende generalforsamling vil de første 4 bestyrelsesmedlemmers valg gælde for 2 år og de næste 4 gælde for 1 år.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.


§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær samt eventuelt et forretningsudvalg. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 5. Der skal som minimum afholdes 4 bestyrelsesmøder om året og der skal foreligge bestyrelsesgodkendte referater.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer – herunder formand eller næstformand - er til stede.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 8. Foreningen vil primært arbejde med elektroniske kommunikationsmidler, hvorfor det pålægges bestyrelsen at oprette og vedligeholde en hjemmeside med mulighed for informationsudveksling.


§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningens tegnes udadtil ved underskrift af formanden og/eller kassereren. Foreningen kan ikke optage lån.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, foreningen måtte indgå.


§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 10 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver lokale trafiksikkerhedsformål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 23. marts 2006.

Svend Kjærgaard Jensen
Dirigent
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være medlem for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk